Sigurim i Detyrueshëm TPL
Targa * Shembull: AA123AA
Shasia * Shembull: JH4TB2H26CC000000
 - Vendosni Targën e mjetit që dëshironi të siguroni pa hapsira
 - Vendosni dhe shasinë e mjetit
Shënime: * I nevojshëm